Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens TheNextDoor verzamelt, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij omgaan met deze gegevens. Mochten er na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen zijn over hoe TheNextDoor met persoonsgegevens omgaat, dan kan contact met ons worden opgenomen via privacy@thenextdoor.nl.

Bedrijfsgegevens

The Next Door.nl
Rijksstraatweg 27
3921 AA Elst (Ut)

Persoonsgegevens

Welke gegevens wij verwerken

Wij verwerken uitsluitend persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt en die noodzakelijk zijn voor (het verbeteren van) onze dienstverlening, voor uitvoering van opdrachten, voor financiële afhandeling van betalingen en die wij dienen te verwerken uit wettelijk verplichting.

Hieronder vallen de volgende gegevens:

 • Persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mail adres en telefoonnummer.
 • Bedrijfsgegevens, zoals bedrijfsnaam, adres, KvK-nummer en btw-nummer.
 • Betalingsgegevens, zoals bank, IBAN-nummer.
 • Marketingsvoorkeuren, zoals wel of niet marketing ontvangen.
 • Overige gegevens, zoals gegevens die u verstrekt in contactformulieren en e-mails.

Daarnaast worden er bij bezoek aan thenextdoor.nl gegevens ontvangen door onze server, waaronder uw IP-adres, browser en besturingssysteem. Met uitzondering van het IP- adres zijn deze gegevens geanonimiseerd en niet herleidbaar naar u of uw IP-adres.

Welke doeleinden voor verwerken gegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@thenextdoor.nl, dan
verwijderen wij deze informatie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verwerken worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor deze verstrekt zijn. Voor gebruik voor andere doelen wordt altijd eerst toestemming gevraagd.

Hieronder vallen de volgende doeleinden:

 • Ter verbetering van website, diensten en producten
 • Voor toegang en beveiliging van website, diensten en producten
 • Voor communicatie tussen u en TheNextDoor
 • Voor levering, registratie en betalingen van diensten en producten
 • Voor wettelijke verplichtingen, zoals btw-aangifte

Welke gronden wij persoonsgegevens verwerken

Iedere verwerking van persoonsgegevens moet worden gebaseerd op een rechtvaardigingsgrond. Wij verwerken persoonsgegevens op grond van de volgende rechtvaardigingsgronden:

Uitvoering van een contract

Voor de uitvoering van een dienst of levering van een product is het noodzakelijk dat bepaalde persoonlijke gegevens worden vastgelegd. Zonder vastlegging van deze gegevens is het niet mogelijk om een contract met u af te sluiten.

Wettelijke verplichtingen

We zijn wettelijke verplicht om bepaalde persoonlijke gegevens vast te leggen om te voldoen aan fiscale en andere wettelijke verplichtingen.

Gerechtvaardigd belang

TheNextDoor heeft een gerechtvaardigd belang om bepaalde persoonlijke gegevens te verwerken. Hierbij valt te denken aan:

 • Het belang om een duurzame relatie met u te behouden.
 • Het belang om u producten en diensten te kunnen aanbieden.
 • Het belang om onze producten te kunnen verbeteren.

De verwerking van persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang heeft naar onze mening geen, of slechts een beperkte, impact op uw privacy. De gegevens gebruikt op basis van gerechtvaardigd belang zijn beperkt en waar mogelijk geanonimiseerd. Bent u het niet eens met de verwerking van uw gegevens op grond van gerechtvaardigd belang of wilt u de toestemming intrekken? Dan kunt u dit melden via privacy@thenextdoor.nl of schriftelijk via bovenstaand adres.

Met uw toestemming

In sommige gevallen verwerken we uw persoonsgegevens op grond van uw toestemming. Hierbij kunt u denken aan door u gestuurde e-mails aan ons, invullen van het contactformulier op thenextdoor.nl of aanmelding voor dienst(en) en/of product(en).

Bent u het niet eens met de verwerking van uw gegevens op grond van uw toestemming of wilt u de toestemming intrekken? Dan kunt u dit melden via privacy@thenextdoor.nl of schriftelijk via bovenstaand adres.

Bewaartermijn persoonlijke gegevens​

Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Standaard gaan wij uit van een bewaartermijn van 2 jaar. Door wettelijke verplichtingen en nog lopende overeenkomsten kan hier echter van worden afgeweken. Voor financiële gegevens is een wettelijke bewaartermijn opgelegd door de belastingdienst. Deze gegevens zijn wij genoodzaakt langer te bewaren en kunnen niet voortijdig worden gewijzigd en verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

TheNextDoor verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. TheNextDoor blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging persoonlijke gegevens​

TheNextDoor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@thenextdoor.nl

Geautomatiseerde besluitvorming

TheNextDoor neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TheNextDoor) tussen zit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TheNextDoor en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand
naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@thenextdoor.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze
kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. TheNextDoor wil u er tevens op wijzen dat u de
mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies gebruik

Cookies

TheNextDoor gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk
voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Toestemming

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een pop-up met uitleg over cookies. Door op ‘Alle cookies’ te klikken geeft u ons toestemming om alle cookies en plug-ins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze verklaring. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, u moet er dan wel rekening mee houden dat bepaalde onderdelen van onze website mogelijk minder of niet functioneren. In principe is alle publiekelijk toegankelijke informatie zowel met als zonder cookies te bekijken.

Koppelingen naar andere websites

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met TheNextDoor zijn verbonden. TheNextDoor heeft geen controle over de inhoud en privacy afhandeling van deze websites en kan daarom niet garanderen dat er op een betrouwbare en veilige manier wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens.

Lees altijd voor gebruik van een website de privacyverklaring van de desbetreffende website.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 12 juli 2021 en hiermee komen alle voorgaande versies te vervallen. Wij kunnen onze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen wegens gewijzigde omstandigheden of gewijzigde wetgeving.